A RENDKÍVÜLI HELYZETEK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ TERVE

ZALABEST Kft.

 

A RENDKÍVÜLI HELYZETEK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ TERVE

VALAMINT

A működési kockázatok csökkentését szolgáló biztonsági szabályzata

/információs és ellenőrzési rendszere/

 

/üzletment folytonossági terv/

Bevezető

 

Ez a szabályzat a normál működést negatívan befolyásoló hatások kivédésére és a kárenyhítésre készült. Fontos a megelőző illetve a helyreállító intézkedések pontos megtervezése annak érdekében, hogy a rendkívüli helyzeteket hatékonyan tudjuk kezelni.

Őrzésvédelem általános leírása

A Társaságunknál a biztonság egyik fontos feltételének a biztonsági szabályzat elkészítését tekintjük.

A Társaságunk lehetőségeihez képest kiemelten kezeli a biztonságot, ezért a kockázatvállaló készségének megfelelően költ a biztonságra, mivel az ilyen összegek megtérülését az elmaradt kár jelenti, és ez nehezen mérhető.

A szükséges biztonság mértékét külső és belső kényszerítő tényezők határozzák meg. A külső tényezőket elsősorban a jogszabályok, valamint a tulajdonosi elvárások, a belső tényezőket pedig a minőségi munkavégzés iránti igény, a szervezet mérete és az ügyfelek és partnerek elvárásai jelentik.

A társaság menedzsmentjének fontos feladata és felelőssége, hogy a rá bízott erőforrásokkal hatékony módon gazdálkodjon a szervezet céljainak megvalósítása érdekében. Ahhoz, hogy a menedzsment ennek az elsődleges elvárásnak megfeleljen, egyebek mellett figyelmet kell fordítania a kezelésében lévő erőforrások biztonságára is, hiszen csak így kerülhető el, hogy vagyoni vagy nem vagyoni károk érjék az általuk irányított gazdasági szervezetet.

A tapasztalatok azt mutatták, hogy vannak olyan ritka, rendkívüli események, melyeket egyetlen szervezet sem tud önállóan megbirkózni (tűz, árvíz, vihar stb.). Ennek hatására jöttek létre a társadalom védelmi szervezetei és szabályai illetve a biztosítás intézménye.

A biztonságszervezés számos tudományág eredményeit hasznosítja. A tapasztalatok és törvényszerűségek összegzésével jöhetett létre a korszerű biztonságszervezés, mely a szervezési és technikai elemek összhangjára épül.

Minden szervezet vezetőjének illetve vezetőségének felelőssége a biztonság megvalósítása. Nem minden cégvezető rendelkezik a megfelelő szaktudással a biztonságtervezés területén. Vannak kisebb szervezetek, amelyek nem tudnak biztonsági szervezetet működtetni, de célszerű biztonsági megbízottat alkalmazni, aki segít a vezetőnek a szakmai feladatok megoldásában. Mindezek miatt a szabályzatból minden szervezetnek a rá vonatkozó részeket kell alkalmaznia, illetve tovább fejlesztenie.

A biztonság

A biztonság fogalmát sokrétűen, az egyes szakmai területeknek megfelelően az elméleti tudás és a gyakorlati tapasztalatok alapján komplexen értelmezzük.

A biztonság az az állapot, amikor az adott társaság a tevékenységét normál működési rend szerint folytatja a céljainak elérése érdekében. Ezt az állapotot kell fenntartani a változó körülmények között.

A biztonság egy egyensúlyi állapot, mely az adott pillanatban értelmezhető. A biztonság a védelmi erőfeszítések és az azt körülvevő környezet, illetve fenyegetettség viszonyától függ. A környezeti veszélyeket a fenyegetettség egyes elemeit külön-külön kell elemezni és súlyozni. Minden fenyegetettségre válaszolni kell egy védelmi intézkedéssel. Figyelembe kell venni az adott veszély elhárítására hozható intézkedéseket, és ezek közül azt kell kiválasztani, amelyik a társaság érdekei és teherviselő képessége alapján az optimális ár-teljesítmény viszonyt eredményezi.

Tökéletes, 100%-os védelem nem létezik, illetve ezt megközelíteni is nagyon drága lenne. Mindig maradnak kockázatok, melyekre a megfelelően megkötött biztosítások nyújtanak védelmet.

A biztonság tervezésére időt és pénzt kell áldozni. Amíg a tervezésre el kell költenünk 1.000,- Ft-ot, addig egy rossz döntés következményének helyrehozása utólag legalább ennek tízszeresébe kerül.

A beruházás tervezésének és megvalósításának elméleti alapjai

A kockázati tényezők elemzése során ki kell választani azokat a veszélyforrásokat, amelyekre felkészülünk, illetve fel tudunk készülni. Ha kiválasztottunk egy ilyen veszélyforrást, értékelni kell a veszély bekövetkeztének valószínűségét és a veszély elhárítására tehető intézkedéseket számba kell venni. Elemezni kell az egyes megoldások által kínált védelmi szintet és a megoldások költséghatékonyságát. A választási lehetőségek közül a társaság érdekeinek leginkább megfelelőt kell választani.

Az objektum helyiségeit az ott folyó tevékenység alapján osztályokba kell sorolni. Minden veszélyességi osztályhoz illetve helyiséghez hozzá kell rendelni a védelemi intézkedéseket, védelmi berendezéseket.

Ezek a következők lehetnek:

Helyiség elhelyezése, szervezeti intézkedések, beléptetés szabályai, nyílászárók védettsége, kulcskezelési szabályok, elektronikai jelzőrendszer, tűzvédelmi eszközök, videó megfigyelő eszközök, élőerős jelenlét, fegyveres őrzés stb.

Mindig profi támadókra és támadásra kell készülni!

A támadók mindig előnyben vannak a védelemmel szemben, hiszen a felkészülésre korlátlanul áll idő a rendelkezésükre. A rendszer leggyengébb pontját megkereshetik, és azt bármikor megtámadhatják. A védelemnek ezzel szemben minden időpillanatban folyamatosan védekeznie kell, és egy egyenszilárdságú környezetet kell maga köré építenie. A támadás nagyságát a támadó dönti el, és a támadás pillanatára koncentrálja minden energiáját. A védelemnek el kell döntenie, hogy mekkora védekező erőt tart folyamatosan készenlétben, és ez mekkora támadás kivédésére ad lehetőséget.

Olyan rendszert kell építeni, amelynél a támadásra fordított erőforrások és a vállalt kockázat nagyobb a várható nyereségtől.