Etikai Kódex

ZALABEST KFT. ETIKAI KÓDEX


I.  A Kódex célja
 
1. A Kódex célja az etikus követeléskezelő és információszolgáltató magatartás meghatározása és betartása.

2. A kódex célja továbbá, hogy üzletvitel és szolgáltatás nyújtása során, tisztességes módon, az ügyfelek érdekeit szem előtt tartva, felelősségteljesen, etikus magatartást tanúsítva járjanak el munkatársaink.


II. A Kódex hatálya
 
1. A Kódex személyi hatálya a Zalabest Kft. munkatársaira terjed ki.

A Kódex rendelkezései a Zalabest Kft. munkatársai számára kötelező érvényűek, a belföldön gyakorolt tevékenységeikre.


2. A Kódex alkalmazása szempontjából a vezető állású személyek, alkalmazottak, megbízottaik tevékenységét a Zalabest Kft. magatartásának kell tekinteni.


3. A Kódex tárgyi hatálya a Zalabest Kft. munkatársainak a cég és hitelinformáció szolgáltatással, a követelésbehajtással, és a követeléskezeléssel összefüggő valamennyi- továbbá az üzleti tevékenységgel összefüggő magatartására is kiterjed.

 
III. Alapelvek
 
1. A Zalabest Kft. munkatársai tevékenységüket úgy folytatják, hogy az összhangban legyen a hatályos jogszabályok előírásaival, a szakmai etika és tisztesség követelményeivel.


2. A Zalabest Kft. munkatársai törekszenek arra, hogy mindenkor etikus magatartást tanúsítsanak egymással, az ügyfelekkel, az adósokkal és a gazdasági élet más résztvevőivel szemben, tartózkodnak etikai vétség elkövetésétől, és megteremtik az Alapelvek érvényesülésének feltételeit.


4. A Zalabest Kft. üzleti tevékenységét a lehető legnagyobb gondossággal folytatja, munkatársait megjelelő szakmai képzésben részesíti, biztosítja, hogy megismerhessék etikai kódexét és, hogy annak megfelelően járjanak el útmutatásait követve. Ügyvezetőt minden olyan tényről értesítik, amely a cég, illetve a munkatársak hírnevét bármilyen módon hátrányosan befolyásolhatja.


IV. A Kódexbe ütköző magatartás, az etikai vétség fogalma
 
1. Az tekinthető etikailag kifogásolhat – etikai vétséget megvalósító – magatartásnak, amit az ügyvezető jelen Kódex rendelkezéseiből és alapelveiből levezetve – annak minősít.


2. A Zalabest Kft. munkatársai kizárólag a mindenkor érvényes jogszabályok keretei között és annak szellemében járnak el adósságbehajtó tevékenységük során. Tartózkodnak a tiltott kommunikáció minden formájától az adósok bármiféle fenyegetésétől, zaklatásától, illetve félrevezető taktikák alkalmazásától, így különösen:

  • Tiltott kommunikáció, azaz az adós szokatlan időpontban (este 8 óra és reggel 8 óra között) történő hívása, vagy az adós szünet nélküli, bosszantási célzatú hívogatása, továbbá az adós bemutatkozás nélküli hívása.

  • Tilos a zaklatás, ezzel összhangban az adósnak meg kell adni az alapvető emberi tiszteletet, nem alkalmazható erőszak és erőszakkal fenyegetés, nem használható közönséges stílus,

  • Nem hozható nyilvánosságra, illetve harmadik személyek számára hozzáférhetővé az adósok neve, címe, tartozásuk összege, illetve bármely más személyes adatuk.

  • Tilos a kintlévőségeket konkrét névvel és címmel meghirdetni a fizetés meggyorsítása céljából.

  • Tilos félrevezető taktikákat alkalmazni, ezen belül különösen hatósághoz, vagy hivatalos szervhez való kapcsolat benyomását kelteni, valótlan dolgot állítani és törvénytelen eljárást kilátásba helyezni, illetve az adós tudatlanságát kihasználni.

 

3. Etikai vétségnek minősül továbbá minden, a Kódex előírásaiba, vagy annak szellemiségébe ütköző tevékenység folytatása, így különösen:

  • A Kódexbe ütközőnek számít mindaz a legszélesebb köznapi értelemben vett, erkölcsi vonatkozású magatartás, amely Zalabest Kft munkatársaira, mint speciális szolgáltatást végző gazdálkodó szervezetekre általában, valamint a tisztességtelen piaci verseny és a megfogalmazott előírásokba, továbbá a gyakorlatban kialakított kívánatosnak tartható gyakorlat által elfogadott etikai előírásokba vagy elvárásokba ütközik.

  •  A Zalabest Kft. megbízóival szemben az eljárás során kötelesek:

- Megbízó pénzét saját üzleti számlájától elkülönítetten kezelni,
- Megbízóikat írásban értesíteni üzleti feltételeikről,
- Előzetes értesítés alapján megbízóiknak és azok adósainak lehetővé tenni, hogy az ügyében keletkezett iratokban, elszámolásokba betekinthessenek,
- Tevékenységüket olyan cégnév alatt folytatni, amely sem megbízóikat, sem az adósokat, sem pedig harmadik személyeket nem téveszt meg.
 


VII. Záró rendelkezések

 
1.  A Kódex szövege nyilvános, a Zalabest Kft. hivatali helyiségeiben bárki részére rendelkezésre áll, és abba mindenki betekinthet.


2.  A Kódex 2010.12.13. napján lép hatályba, s rendelkezéseit ettől kezdve kell alkalmazni.

Kiss Zsolt

Ügyvezető

Zalabest Kft.

Zalaegerszeg, 2010-12-13