A ZALABEST KFT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A ZALABEST KFT. ÜZLETSZABÁLYZATA

(kintlévőség kezelési tevékenységgel kapcsolatosan)

 

 

  1. PREAMBULUM

 

A Zalabest Kft. (a továbbiakban Társaság) pénzügyi intézményekkel kötött megbízási szerződés alapján, pénzügyi közvetítőként kintlévőség kezelő tevékenységet folytat a jelen szabályzatban meghatározottak szerint, a Hpt. (1996. évi CXII. törvény) rendelkezéseinek megfelelően.

 

  1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

 

II. 1. Általános rendelkezések:

 

A jelen Üzletszabályzat célja, hogy eligazítást nyújtson a követeléskezelés fogalom körébe tartozó tevékenység végzésének szabályairól, illetve tartalmazza mindazokat a feltételeket, szabályokat, utasításokat, szakmai normákat, segédleteket, amelyeket egy adott követelés kezelésére vonatkozóan alkalmazni, betartani és érvényesíteni kell.

 

A Zalabest Kft. elsődleges jogi hátterét „a hitelintézetekről, és pénzügyi vállalkozásokról” szóló, módosított 1996. évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt.) adja, tekintettel arra, hogy a pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján jár el a Megbízó pénzügyi intézmény kintlévőségeinek kezelése érdekében.

 

II.2. A Társaság tevékenysége

 

A Társaság A Hpt.6 § (1) bekezdés a pontja alapján függő közvetítőként végzi.

 

A Hpt.2. számú mellékletének 12. pontja a kiemelt közvetítői tevékenységet az alábbiak szerint határozza meg.

12.1. Kiemelt közvetítői tevékenység: pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján, a pénzügyi intézmény nevében, javára és kockázatára, pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, ideértve a pénzügyi intézmény nevében, javára és kockázatára történő kötelezettségvállalást vagy a szerződés megkötését is”

 

II.3. Az Üzletszabályzat nyilvánossága

 

A jelen Üzletszabályzat nyilvános, azaz minden, a Társaságnak az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében hozzáférhető, továbbá a Társaság az Üzletszabályzat egy példányát díjmentesen bárkinek betekintésre átadja.

 

II.4. Az Üzletszabályzat hatálya

 

A jelen Üzletszabályzat a taggyűlés általi elfogadásnak napján, lép hatályba, és határozatlan időtartamra szól.

 

II.5. Az Üzletszabályzat módosítása

 

Az Üzletszabályzatnak a módosítása kizárólag a Társaság taggyűlésének hatáskörébe tartozik.

 

III. A KINTLÉVŐSÉGKEZELÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

III.1. Előzetes tájékoztatás

 

A Társaság a kintlévőség kezelésre vonatkozó tevékenység megkezdését megelőzően tájékoztatja az Ügyfelet saját cégadatairól (pl.: cégnév; telefonszám; kapcsolattartó, levelezési cím) továbbá arról, hogy mely pénzügyi intézmény képviseletében jár el, továbbá minden olyan adatról, körülményről és információról, amely az Ügyfél számára a Megbízó, illetve a Társaság, valamint az adott kintlévőség beazonosításához szükséges.

 

A Hpt. 219/C § (4 bekezdése szerint: ): „A függő közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően köteles az ügyfél részére tájékoztatást adni:

a) a cégnevéről, székhelyéről, és felügyeleti hatóságának megjelöléséről,

b) a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel, és annak módjáról, ahogyan nyilvántartását ellenőrizni lehet,

c) arról, hogy függő közvetítőként a megbízó nevében és javára jár el, a megbízó érdekeit képviseli,

d) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért közvetítői díjazásban részesül.”

 

 

III.2. A kintlévőség kezelése:

 

A kintlévőség kezelése körében a Társaság jogosult az Ügyfelet személyesen, telefonon, illetve levélben megkeresni.

 

Az azonosító adatok közlését követően a Társaság, illtetve a képviseletében eljáró személy tájékoztatja az Ügyfelet a Megbízó pénzügyi intézmény felé fennálló tartozása jogcíméről, jelenlegi tartozása összegéről, valamint tájékoztatja az Ügyfelet a tartozás rendezésének lehetőségeiről.

A Társaság jogosult arra, hogy az Ügyfél munkáltatójától, rokonától, illetve az Ügyfél által megadott címen tartózkodó bármely személytől tájékoztatást kérjen az Ügyfél tartózkodási helyéről, elérhetőségéről.

 

A fentieket követően a Társaság felhívja az Ügyfél figyelmét a tartozás rendezése elmulasztásának jogkövetkezményeire. A jogszabályok rendelkezéseiről való pontos tájékoztatás nem minősül jogellenes fenyegetésnek.

 

Amennyiben a felek között a tartozás rendezésre vonatkozóan megállapodás jön létre, azt írásba kell foglalni, és egy eredeti, az Ügyfél, és a Társaság képviseletében eljáró személy által aláírt példányát az Ügyfél részére át kell adni. Egy eredeti, aláírt példány a Társaság birtokában marad.

 

A Társaság jogosult ellenőrizni, hogy az Ügyfél betartja-e a tartozás rendezéséről szóló megállapodásban foglaltakat. Ennek érdekében jogosult az Ügyfelet személyesen, telefonon, illetve írásban megkeresni.

 

A személyes felkeresés, és a telefonos megkeresés nem sértheti az Ügyfél személyiségi jogait, nem valósíthat meg szabálysértést, bűncselekményt, jogellenes fenyegetést. A jogszabályokban foglalt jogkövetkezményekről, így például a követelés érvényesítésére vonatkozó bírósági, és végrehajtási eljárás rendjéről, a tartozás összegének növekedéséről szóló tájékoztatás nem minősül jogellenes fenyegetésnek.

III.3. Képviselet

 

A szerződéses kapcsolatok biztonsága érdekében a Társaság jogosult meggyőződni az Ügyfél képviseletében eljáró személyek képviseleti jogosultságáról a szerződéses tárgyalások során, kérheti, hogy az Ügyfél megfelelően igazolja személyazonosságát vagy képviseleti jogosultságát.

 

A Társaság a hozzá bejelentett képviselőket a képviseleti jog visszavonásáról szóló írásos értesítés kézhezvételéig az Ügyfél jogos képviselőjének tekinti.

 

III.4. Írásbeliség

 

Mind a Társaság, mind az Ügyfél az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket, valamint szerződési nyilatkozatokat köteles írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni.

 

IV. A FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK

 

IV.1. A Társaság felelőssége

 

A Társaság az Ügyfelekkel fennálló kapcsolatai és a Megbízó pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés teljesítése során a tőle elvárható gondosságot tanúsítja. A Társaság megtéríti mindazt a kárt, amelyet e kötelezettségének esetleges megszegésével az Ügyfeleknek okoz.

 

A Társaság nem felel azért a kárért, amely a Társaság elvárható gondos eljárása ellenére következett be, továbbá nem felel a jogszabályban meghatározott esetekben, valamint az Ügyfél szerződésszegése esetében. Továbbá a Társaság nem felel az olyan kárért, amely erőhatalom (vis major), belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, vagy a Társaság működésének megzavarásából ered, ami érvényes arra az esetre is, ha jogszabályokban meghatározott szervek a Társaság tevékenységének korlátozását rendelik el.

 

A Társaság nem felel továbbá az Ügyfél által közölt adatok helytállóságáért, illetve azért, ha az Ügyfél a részletfizetési megállapodásban foglaltakat nem tartja be, illetve ha a részletfizetési megállapodás megkötésekor, a személyes, és telefonos felkereséskor valótlan adatokat közöl.

IV.2. Közreműködő igénybevétele

 

A Társaság közreműködő igénybevételére a jogszabályi korlátozások figyelembevételével jogosult. Ha a Társaság a szerződés teljesítéséhez közreműködőt vesz igénybe, a Társaság a közreműködő eljárásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Amennyiben a közreműködő felelősségét jogszabály vagy Üzletszabályzat korlátozza, a Társaság felelőssége a közreműködő felelősségéhez igazodik.

IV.3. Felelősség az információkért

 

Az Ügyfél felel az általa a másik félnek átadott adatok, információk valódiságáért, pontosságáért és teljességért.

 

A Társaság a tőle levárható gondossággal vizsgálja a személyazonosság vagy meghatalmazás igazolására neki bemutatott okmányokat, ezek valódiságáért azonban semmilyen felelősséget nem vállal. Az ügyfelek azonosítása során a Társaság a pénzmosás megelőzéséről, és megakadályozásáról szóló szabályzatban foglaltak szerint jár el.

 

V. JOGVITÁK RENDEZÉSE

 

A társaság az Ügyfeleivel fennálló kapcsolataiban törekszik az esetlegesen felmerülő viták peren kívüli rendezésére, ennek érdekében az Ügyféllel egyeztetéseket folytat, és csak sikertelensége esetén fordul Bírósághoz.

 

VI. EGYÉB KÉRDÉSEK

VI.1. Együttműködés, tájékoztatás

 

A Felek kötelesek üzleti kapcsolatukban együttműködni, és az ügylettel kapcsolatos lényeges körülményekről egymást haladéktalanul értesíteni. A késedelmes értesítésből, vagy az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél felel.

 

Tartoznak továbbá az üzlettel összefüggő, egymásnak intézett kérdésekre időben válaszolni, egymás figyelmét az esetleges tévedésekre, mulasztásokra felhívni.

 

A Társaság az értesítéseket (szerződéses ajánlat, nyilatkozat, okmányok stb.) - ha az Ügyfél írásban másként nem rendelkezik - az Ügyfél székhelyére, lakóhelyére küldi.

 

Ellenkező bizonyításig az elküldést a Társaság által igazolt módon megtörténtnek kell tekinteni, ha az elküldés ténye a Társaság nyilvántartásában szerepel és az eredeti irat másolata vagy kézjeggyel ellátott példánya a Társaság birtokában van.

 

Az Ügyfél köteles az általa megadott címre megküldött leveleket átvenni, és levelezési címének megváltozását a Társaságnak haladéktalanul bejelenteni. A Társaság által az Ügyfél megadott címére megküldött leveleket a Felek a feladást követő 5 napon kézbesítettnek tekintik. A Társaság által megküldött levelek kézbesítésére vonatkozóan ellenbizonyításnak nincs helye, amennyiben az Ügyfél az új levelezési címének bejelentését elmulasztotta.

 

Az Ügyfélnek a Társaság részére szóló írásos értesítéseket a Társaság székhelyére kell küldenie. Az írásos értesítések érkezésére a Társaság nyilvántartása az irányadó.

 

A telefonon vagy más, nem írásos formában kapott szerződéses ajánlatokat, közléseket és szerződések teljesítésével kapcsolatos értesítéseket a Felek tartoznak utóbb írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni.

 

VII. TITOKTARTÁS

VII.1. Üzleti titok

 

Üzleti titok minden olyan, a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a Társaságnak méltányolható érdeke fűződik, és amelyet a Társaság üzleti titokká minősített, illetve amelynek titokban tartása érdekében a Társaság a szükséges intézkedéseket megtette. A tudomására jutott üzleti titkot az Ügyfél köteles időbeni korlátozás nélkül megőrizni.

 

 

VII.2. Az ügyféltitok

 

Ügyféltitok minden olyan, az Ügyfélről a Társaság rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a Társasággal kötött szerződéseire vonatkozik.

VII.3. Felmentés a titoktartási kötelezettség alól

 

Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha

 

a.) az Ügyfél, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható ügyféltitok kört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad,

 

b.) a Hpt. a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad.

 

Amennyiben a titoktartási kötelezettséget a jogszabályok korlátozzák, az ebből származó következményekért a Társaság nem felelős.

 

VII.4. Adatok kötelező kiszolgáltatása

 

A Társaság jogszabályban meghatározott esetekben az adatok kiszolgáltatását a titoktartási kötelezettségére hivatkozva nem tagadhatja meg. Aki banktitok birtokába jut, köteles azt - törvény eltérő rendelkezése hiányában - időbeli korlátozás nélkül megtartani.

 

VII.5. A bank- és üzleti titok megtartása

 

A Társaság és alkalmazottai, közreműködői kötelesek a bank- és üzleti titkot időbeni korlátozás nélkül megtartani.

 

A banktitok körébe tartozó tényt, információt, megoldást vagy adatot a Hpt.-ben meghatározott körön kívül a Társaság nem adhatja ki harmadik személynek és feladatkörén kívül nem használhatja fel.

VII.6. Értesítés a banktitok kiadásáról

 

A banktitokra vonatkozó értesítés rendjét a Társaság a Hpt. szabályaival összhangban köteles bonyolítani. A banktitok körébe tartozó tény, információ kiadásáról a Társaság a Hpt.-ben meghatározott esetekben tájékoztatja az Ügyfelet.

Nem tájékoztathatja a Társaság az Ügyfelet

 

a.) a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró, valamint a feljelentés kiegészítését végző nyomozó hatóságnak, ügyészségnek,

b.) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervnek,

c.) a főigazgató eseti engedélye alapján a törvényben meghatározott feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálatnak,

d.) a nyomozó hatóság, nemzetbiztonsági szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére

 

történő adatátadásról, ha gyanú, adat merül fel arra, hogy vagy az ügylet szervezett bűnözéssel, terrorizmussal, kábítószer- illetve, illegális fegyverkereskedelemmel van összefüggésben, vagy ha pénzmosásra utaló információk jutnak a Társaság birtokába.

VII.7. Kivételek a banktitok alól

 

Nem jelenti a banktitok sérelmét

 

a.) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes Ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg,

 

b.) a Társaság által meghatalmazott könyvvizsgálónak, jogi vagy egyéb szakértőnek történő adatátadás,

 

c.) a Társaság taggyűlésének írásbeli hozzájárulásával a Társaságban befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosnak vagy az ilyen részesedést szerezni kívánó személy (társaság), illetve az ilyen tulajdonos vagy esetleges jövőbeni tulajdonos által felhatalmazott könyvvizsgálónak, jogi vagy más szakértőnek történő, a pénzügyi intézmény eszközeire vonatkozó adatátadás.

 

VIII. KÖTELEZŐ NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSE

 

Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság olyan nyilvántartásokat vezessen, és olyan adatokat vegyen fel, amelyek megfelelnek különböző jogszabályi, és a hatósági adatszolgáltatási követelményeknek. A Társaság olyan számítógépes és egyéb adatvédelmi rendszert alkalmaz, amely nem teszi lehetővé, hogy a fenti nyilvántartások adataihoz illetéktelen személyek hozzáférjenek.

 

IX. FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYOK


A fogyasztóvédelmi szabályok betartásánál a Társaságnak a Hpt. vonatkozó paragrafusai, alapján kell eljárnia.

IX.1. Hirdetés


A Társaság hirdetésében sorsolást nem reklámozhat. Nem küldhet ügyfelének közvetlen postai vagy elektronikus levelezési úton reklámanyagot, ha ezt az ügyfél kifejezett rendelkezéssel kizárta.

IX.2. Tájékoztatás


A Társaság köteles az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben könnyen hozzáférhető helyen kifüggeszteni, illetve az ügyfél kívánságára azt ingyenesen az ügyfél rendelkezésére bocsátani az üzletszabályzatot, valamint minden, a Társaság által nyújtott szolgáltatás igénybevételi feltételeiről, valamint ezek módosulásáról szóló tájékoztatást.

IX.3. Ügyfélpanasz


A Társaság köteles a Felügyelettől továbbított írásos bejelentést 30 napon belül érdemben kivizsgálni és annak eredményéről az ügyfelet és a Felügyeletet tájékoztatni.


A Társasághoz benyújtott panasz kivizsgálásának eredményéről az ügyfelet írásban tájékoztatni kell – a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezéseivel összhangban – 15 napon belül.


A Társaság az ügyfél által írásban benyújtott panasz elutasítását köteles pontos, közérthető módon és egyértelmű indoklással ellátva írásba foglalni, és annak egy példányát az ügyfélnek átadni, vagy 15 napon belül megküldeni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az ügyfél rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről történő információkat is.


X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:

 

Jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

 

 

A jelen szabályzatot a társaság taggyűlése határozatával elfogadta.

 

 

Zalaegerszeg, 2010. július 26.

 

 

 

……………………….

 

Kiss Zsolt

ügyvezető